شبکه مشاوران

کلیه اشخاص حقوقی و متخصصین و مدیران بخشهای دولتی و عمومی غیر دولتی بدون هویت حقوقی و علاقمند به توسعه و پیشرفت کشور می توانند در راستای توان افزائی و تقویت همکاری بعنوان ارائه مشاوره های تخصصی و ارشادی در این شبکه به عضویت مرکز درآیند.