شبکه جوانان

در راستای سازماندهی جوانان عضو در قالب شرکت تعاونی های تولیدی، توزیعی، خدماتی، هدایت آنان در جهت فعالیت های مولد کارآفرینی و خود اتکائی و کمک به رشد اقتصادی کشور و کاهش بیکاری و نیز ساماندهی فعالیت های فرهنگی و هنری و ورزشی آنان با محوریت تقویت دینی و هویتی به صورت پروژه های متعدد و در قالب 4 طرح ؛ طراحی و در حال سازماندهی است ؛ لذا از جوانان عزیز و علاقمند در سطح کشور دعوت می نماید بر اساس تخصص ؛ تجارب و لذا از جوانان عزیز و علاقمند در سطح کشور دعوت می نماید بر اساس تخصص ؛ تجارب و علاقمندی خود در هر یک از طرحهای مورد نظر ثبت نام فرمایند ؛ بدیهی است براساس شماره پیگیری ؛ نتیجه ثبت نام قابل ردیابی است.

1- طرح شهید فهمیده

شامل پروژه های : تربیتی و اردوئی و سفر های یاد یاران

2- طرح شهید باقری

شامل پروژه های : آموزشی ؛ پژوهشی و تحقیقاتی ؛ حرفه آموزی ؛ تربیت کارآفرین

3- طرح شهید آوینی

شامل پروژه های : فرهنگی ؛ هنری ؛ ورزشی

4- طرح شهید صنیع خانی

شامل پروژه های : همیاری ؛ رفاهی و اجتماعی و حمایتی

ضمنا کلیه علاقمندان براساس تخصص و تجارب و علاقمندی می توانند در طرحهای سایر شبکه های مرکز توسعه نیز ثبت نام نمایند.