سازمان و مدیریت

  1. ما به رسالت، نقش، اثر اجتماعی پایدار و افزایش مشارکتهای حداکثری مردمی می اندیشیم و بر مدار آن عمل می کنیم.
  2. بر توانا سازی و دانش افزانی اعضا و همکاران و گروه های همراه ، تفویض اختیار و عدم تمرکز تاکید داریم .
  3. در همه امور به اهمیت نظارت و کنترل ایمان کامل داریم.
  4. به شایسته گزینی ، شایسته پروری و شایسته سالاری به جد معتقدیم.
  5. منابع انسانی خود را مهمترین سرمایه مرکز می دانیم.
  6. ساختار ما ترکیبی از سلسله مراتب و شبکه کار آمد و نرم افزاری است به نحوی که ما را قادر به دارا بودن ستاد تخصصی محدود، کارآمد و چالاک و حوزه های صف را توانمند در اجرا می سازد.
  7. ما مرکز را نهادی دانائی محور ، یادگیرنده و فرابالنده میدانیم.
  8. مشارکت نخبگان ، فقهای دینی ، دانشمندان و صاحبنظران در تدبیر و اداره مرکز را ارج می نهیم.