توسعه کشور

به یمن وجود مخاطبین و اعضای فرهیخته، ارزشمند و توانا، مومن و معتقد:

  1. با همکاری و مشارکت سازنده و یادگیرانه متقابل با دستگاه ها و نهاد های دیگر نقش بسزائی را در توسعه کشور ایفا می کنیم و مشارکت در توسعه کشور را تعهد با اهمیتی میدانیم.
  2. از پروزه های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی دولت و دستگاه های عمومی غیر دولتی و مشارکت های فزاینده مردمی در حوزه هائی که فعالیت داریم حمایت میکنیم و آنرا کمک به سلامت و پیشرفت جامعه میدانیم.
  3. اعتقاد داریم تحقق این برنامه ها و فعالیتها جامعه را برای زندگی بهتر و روبه رشد و تعالی هدایت می کند.