تعهد نسبت به موفقیت راهبردی

  1. مدیران مرکز بر این باور هستند که پیشرفت خود را با تعهد به شاخص های رشد و بهره وری ، مشارکت ، توسعه ظرفیت و بسیج منابع و اهداف سازمان در بخشهای گوناگون را بطور مداوم بسنجند.
  2. معتقدیم ارتقا ، رشد ، آگاهی ، دانش و توانمندی و مشارکت هر چه بیشتر اقشار و گروه های تاثیر گذار جامعه اعم از کارآفرینان، متخصصین، صاحبان ایده و سرمایه و طرح و برنامه یعنی تغییر آینده ساز و توسعه ظرفیت های موجود ایشان ، برای امکان خدمت و آگاهی بیشتر در جامعه می باشد.
  3. بر این باوریم که خود و برنامه ها و فعالیت هایمان را با شاخص های شفاف و استانداردهای عالی فرهنگی و اجتماعی و خدماتی می سنجیم و دائما رفتار خود با دیگران و نحوه بهره مندی از بیت المال را حسابرسی می کنیم.