تعهدات ذاتی و بنیادین مرکز نسبت به جامعه

  1. تبیین مفهوم و فلسفه توسعه و نقش و کارکردهای آن در فرایند پیشرفت و تعالی کشور و گسترش اشتغال پایدار و ارتقای سطح زندگی مردم شریف ایران و همچنینی نقش اقتصاد مقاومتی در حفظ استقلال و سیادت جامعه.
  2. ترویج و آراستن فضای جامعه به فرهنگ همدلی و وفاق ملی و همبستگی اجتماعی در جهت افزایش تولید و تلاش و تکاپوی مولد در راستای اعتلای نظلام و اهداف مقدس آن.
  3. تبیین حق عظیم ملت بزرگ و قدر شناس ایران اسلامی به عنوان سازمان مردم نهاد ، بمنظور بازشناسی ارزشها و مجاهدتها و حضور دائمی ایشان در صحنه .
  4. تحقیق و شناسائی عوامل  و موجبات تقویت کننده فرهنگ توسعه و کشف موانع و عوامل باز دارنده و تضعیف کننده آن و تلاش مستمر برای زدودن این قبیل موانع.
  5. جمع آوری و حفظ و نگهداری آمار و اطلاعات عوامل موثر در میدان توسعه اعم از کارآفرینان ، متخصصان و صاحبان ایده و خلاقیت ، طرحها و برنامه های مردمی بصورت بانک اطلاعاتی قابل دسترس و بهره برداری بهینه در راستای توسعه و پیشرفت کشور.
  6. تشویق و ترغیب و حمایت از علاقمندان و متخصصین و همراهان امر توسعه متوازن فرهنگی و اجتماعی