اقشار و گروه‌های همراه

عبارتند از ایثارگران و رزمندگان اسلام ، جوانان ، کارآفرینان ، متخصصان و صاحبان ایده و خلاقیت ، فقها و محققین اسلامی دانشمندان و پژوهشگران و فرهیختگان و نخبگان حوزه های فرهنگی و اجتماعی.