اعتقاد مدیران مرکز

مدیران ، اعضا و همراهان مرکز براین باور هستند:

  1. بیش از هر چیز جامعه ما ، نیازمند شناخت اهمیت و ضرورت توسعه و پیشرفت کشور ، نقش و جایگاه آن در جهان اسلام است.
  2. هرخدمتی که به جامعه ارائه می کنیم و هر فعالیتی که انجام می دهیم حاوی تبادل اطلاعات ، احساس و بار ارزشی است.
  3. تقویت وفاق ملی و همبستگی اجتماعی ، روحیه تلاش و خلاقیت تبلور استعدادها و گسترش عدالت در تخصیص امکانات و فرصت ها برای ما اصلی اصیل است.
  4. در برابر اقشار و گروههای همراه و اعضای شبکه های خود تواضع و احترام داریم و در ارائه خدمت بی منت به جامعه ایرانی مشتاق و مصمم هستیم و سربلندی نظام ، ارتقای سطح زندگی مردم و تعالی کشور آرمان و آرزو ماست.