اصول حاکم بر مرکز

  1. عزتمندی منزلت : احساس ارزشمندی ، سربلندی و برخورداری از جایگاه اجتماعی شایسته در انظار مردم.
  2. حراست و مطلوبیت : سنجش مستمر و دائمی کلیه اقدامات و سیستم ها براساس معیار های اساسی و مطلوب.
  3. خودباوری و بالندگی : باور به قابلیت ها و استعداد های جامعه و بارور سازی و رشد مستمر آنها.
  4. تعادل و تناسب : رعایت ، اعتدال ، شایستگی و دوری از افراط و تفریط.
  5. اعتماد و مشارکت : حسن ظن و اطمینان به همکاری متقابل و گسترش ظرفیت تعادل بطور مستقیم با دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و دیگر ذینفعان و گروه های موثر.