معاونت محیط زیست

 1. برنامه ریزی و سیاستگذاری گسترده برای حفاظت از دریا ؛ تالاپ ها وسواحل و جزایر.
 2. کمک به مهندسی فیزیک دریا ؛
 3. برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از طبیعت اعم از جنگل ؛ گونه های گیاهی ؛ حیات وحش .
 4. برنامه ریزی و هماهنگی برای جلوگیری از آلودگی زیست محیط و زیست انسانی ؛
 5. مبارزه با آلودگی هوا؛ آب و دریا ؛
 6. رصد مستمر و دائمی زیست محیطی بمنظور حفظ و حراست از منابع ملی و خدادادی.
 7. برنامه ریزی برای بهبود و حفظ و حراست آب ؛ خاک و اقلیم
 8. گسترش همکاری های بین المللی و کنوانسیون های جهانی در حوزه محیط زیست .
 9. تشکیل بانک اطلاعاتی و فناوری های تخصصی
 10. مدیریت پسماند ها و بازیافت زباله .
 11. جلب مشارکت های سایر سازمانهای مردم نهاد واشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان همکاری .
 12. توسعه و برنامه ریزی اقتصاد محیط زیست .