معاونت عمران و آبادانی و حمل و نقل

 1. تامین و تولید مسکن برای افراد و گروهها و اقشار کم در آمد و آسیب پذیر ؛
 2. ارائه نظرا ت مشورتی به دستگاههای اجرائی در راستای توسعه تولید و تامین مسکن در قالب طرح ها و برنامه های کم هزینه و متناسب با بودجه و امکانات ؛ فرهنگ مردم و درآمد خانوار ها ؛
 3. مطالعه و بررسی متغییر های تاثیر گذار در کنترل نواسانات بازار مسکن جهت بهبود عرضه مسکن و عوامل تاثیر گذار در کوتاه مدت .
 4. ارائه راهکارهای مناسب به دولت بمنظور جلوگیری از شکل گیری حباب در بازار مسکن ؛ و ارائه طرح و برنامه اساسی برای ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا در این بخش .
 5. جذب و گسترش مشارکتهای مردمی در تولید مسکن ارزانقیمت ؛
 6. جذب و هدایت مشارکت های مردمی در عمران و آبادانی مناطق کمتر توسعه یافته و محروم ؛
 7. هماهنگی و ایجاد توازن در فعالیتهای بازار مسکن و مصالح ساختمانی با بخش های خصوصی ؛ تعاون و دولت ؛ بعنوان یک سازمان توانمند مردم نهاد .
 8. برنامه ریزی و سیاستگذاری مبتنی بر یافته های تحقیقاتی و پژوهشی و در راستای اهداف ارزشمند مرکز توسعه در حوزه مسکن ؛ عمران و آبادانی ؛
 9. تشکیل و راه اندازی شرکت تهای تعاونی با مشارکت حداکثری مردمی در بخش مسکن و تقویت آنها بمنظور تولید مسکن و واگذاری به قیمت تمام شده بین اعضای خود ؛
 10. انجام مطالعات علمی و اصولی در خصوص شناسائی نیازهای اقشار کم در آمد و محروم جامعه و برنامه ریزی برای رفع این قبیل نیازمندیهای مکردمی با به فعلیت در آوردن خودیاری و مشارکتهای مردمی .
 11. همکاری با دولت ها در برنامه ریزی و سیاست گذاری بعنوان یک سازمان تصمیم ساز .
 12. تهیه و طراحی طرح ها و برنامه های مناسب تولید مسکن متناسب با فرهنگ بومی و محلی و در نظر گرفتن خواست و نظرات مصرف کننده ها .
 13. کمک در راستای تامین و تولید مصالح ساختمانی کشور از طریق تولید و تهیه و توزیع مناسب .
 14. هماهنگی با سیستم بانکی و موسسات قرض الحسنه در تامین نیازمندیهای منابع مالی و اعتباری بخش مسکن و نظارت بر هزینه کرد آن .
 15. تهیه و اجرای طرح های مناسب برای بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده با همکاری بخش خصوصی و خودیاری مردم .
 16. ایجاد نظام فنی و آموزشی برای بهسازی و افزایش استحکامات و کیفیت ساخت و سازها واستانداردهای تولید مسکن و افزایش عمر مصرف آنها ؛
 17. ارتقای کمی و کیفی واحدهای مسکونی و مقاوم سازی آنها ؛ افزایش آگاهی های عمومی و در نظر گرفتن اصول ایمنی و همچنین زیباسازی نما و محوطه های بیرونی ساختمان ها ؛
 18. احیای ارزش های فرهنگی ؛ تاریخی و کالبدی و معماری اسلامی و معرفی این قبیل ارزش ها در سطح ملی در راستای تولید مسکن ؛ عمران و آبادانی شهرها و روستاها .