معاونت دریا و آب و هوا

برنامه ریزی گسترده و راهبردی درخصوص  ایجاد وتوسعه بازارچه های ساحلی و توسعه فضاهای  کسب و کارو کار آفرینی در سراسر سواحل اعم از دریای شمال و جنوب .

 برنامه ریزی و هماهنگی برای توسعه صیادی با استفاده از مقررات و تسهیلات دستگاههای متولی بمنظور افزایش اشتغال و تامین درآمد برای صیادان

توسعه فعالیتهای بندری و حمل و نقل دریائی با طراحی و اجرای طرح ها و برنامه های مناسب مبتنی با صرفه اقتصادی ؛

 هماهنگی و هم افزائی با نهادهای فعال در حوزه دریا و خصوصا” گسترش خدمات فرهنگی و اطلاع رسانی و انتشاراتی برای

برنامه ریزی اساسی برای توسعه ورزش های دریائی و تفریجات سالم بمنظور جذب توریست و ایران گرد ی؛

 برنامه ریزی برای ایجاد و گسترش ابتکار دریا درمانی بعنوان صنعت جدید جذب توریست ؛

راه اندازی مجتمع های ساحلی و دریائی برای گسترش جذب گردشگر و تقویت صنعت گردشگری

تقویت ارتباطات بین المللی با اولویت کشورهای همسایه بمنظور جذب و تبادل گردشگر و تجارت؛

برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار خصوصا” سرمایه های سرگردان و راکد در دست اشخاص و هدایت آنها در جهت سرمایه گذاری فعالیت های مطمئن و سود آور بمنظور افزایش اشتغال وکمک به  توسعه اقتصادی کشور .