معاونت جوانان و بانوان

 1. تغییر نگرش جامعه کل نسبت به کارکردها و نقش های جوانان و بانوان
 2. تقویت توانمندیها واستعدادهای بالقوه و بالفعل جوانان و بانوان بمنظورپذیرش مسئولیت های مدیریتی
 3. تحکیم و تعالی بنیان های خانواده
 4. مشارکت در برنامه های توسعه ملی – مردمی
 5. تقویت هویت دینی وغرور ملی جوانان و بانوان بعنوان موتور محرکه و انگیزه و افتخاربه داشته ها و امید به آینده
 6. برنامه ریزی دقیق و اصولی برای ترویج سنت حسنه ازدواج در بین جوانان ؛
 7. ترویج والتزام عملی نسبت به اندیشه های امام و رهبری در حوزه ازدواج جوانان ؛
 8. تهیه طرح ها و برنامه های مناسب و جذاب  و برگزاری جشنهای ازدواج گروهی جوانان و ترویج آن در سطح کشور .
 9. ترویج برگزاری مراسم کم هزینه و تمسک به سیره معصومین علیهم السلام که رمز
 10. ماندگاری و ناگسستنی پیوندهاست ؛
 11. حمایت از تولیدات فرهنگی در حوزه ازدواج و با موضوع آن
 12. گسترش ظرفیت های مردمی وافراد خیر در امر ازدواج
 13. گسترش مراکز مشاوره در حوزه ازدواج و تحکیم بنیان های خانواده .
 14. ارتقای کیفیت آموزش از نظر مبنائی و محتوائی  از طریق رسانه ها
 15. طراحی سند حمایت از ازدواج جوانان در برنامه های اجتماعی و بخشی وبین بخشی و سازمانهای مردم نهاد .