معاونت توسعه گردشگری

  • توسعه صنایع دستی و هنری و بازار های مربوط
  • برنامه ریزی و اطلاع رسانی در راستای توسعه گردشگری
  • توسعه زیر ساخت ها ی گردشگری
  • سازماندهی سفر های خارجی ایرانیان
  • حمایت و ترویج معماری اسلامی ایرانی
  • گسترش شهرک های تفریحی – گردشگری
  • توسعه توریسم درمانی
  • توسعه گردشگری ادبی
  • گسترش مراکز تولید آثار هنری
  • گسترش صنایع نساجی و فرش های دستباف