معاونت توسعه کارآفرینان

  • برنامه ریزی توسعه کارآفرینی
  • جذب و حمایت و هدایت کارآفرینان
  • توسعه کارآفرینی در حوزه صنعت،معدن،کشاورزی و امور دام حمل و نقل،صادرات،بنگاههای کوچک،ارتباطات و فناوری اطلاعات،مخابرات
  • توسعه فضاهای کسب و کار
  • توسعه کارآفرینی در حوزه بازار سرمایه و سهام و موسسات مالی و اعتباری
  • توسعه کارآفرینی در حوزه انرژی های فسیلی ، پاک و نیروگاه ها
  • انجام مطالعات استراتژیک و کاربردی در راستای اهداف توسعه