معاونت توسعه ورزش و سلامت

  • هماهنگی با فدراسیون های ورزشی در زمینه های توسعه فعالیت های ورزشی جامعه  هدف .
  • توصیه و ترغیب جامعه   هدف   برای مشارکت در ورزش های همگانی و گسترش آن در سطح کشور به منظور ایجاد نشاط و شادابی در آنها .
  • ایجاد و گسترش مراکز ورزشی و تفریحات سالم به منظور توسعه فعالیت های ورزشی و سلامت
  • برگزاری کلاس های تربیت مربی در رشته های مختلف ورزشی .
  • برگزاری تمرینات و آموزش های ورزشی در کلیه رشته ها
  • برگزاری مسابقات ورزشی برای تیم های تحت پوشش و سعی در ارتقاء سطح و مهارت آنان و شرکت در مسابقات کشوری و بین المللی .
  • تشویق و حمایت نخبگان ورزشی جامعه   هدف  به منظور کسب رتبه های کشوری و بین المللی .
  • تهیه و اجرای طرح ها و برنامه های مراکز ورزشی در رشته های مختلف به منظور خودگردانی و تأمین هزینه های مربوطه .