معاونت توسعه نخبگان

  • جذب و حمایت از نخبگان
  • تجاری سازی فناوری های نوین
  • توسعه پروژه های علمی                                
  • ایجاد فضای ارتباطات و هم اندیشی نخبگان
  • هدایت نخبگان علمی در زمینه توسعه پایدار
  • ایجاد شبکه جهانی و بانک اطلاعاتی
  • پرورش استعداد های برتر
  • هدایت فناوری های نوین در مراکز علمی
  • حمایت از پژوهشگران علمی
  • برنامه ریزی توسعه علمی متوازن