معاونت توسعه ارتباطات بین الملل

 • کمک به صلح و ترویج فرهنگ صلح
 • حمایت از مهاجرین و پناهندگان
 • توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی در خارج از کشور
 • کمک به معرفی ارزش های دینی اسلامی و صدور پیام انقلاب اسلامی به تمام دنیا
 • گسترش انجمن های دوستی با کشور های خارجی
 • کمک به توسعه روابط مسالمت آمیز با سایر ملل
 • کمک به توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی با سایر کشور ها
 • تعامل با سازمان های ملل متحد
 • مبارزه با تحریکات صهیونیزم و تروریسم
 • دفاع از ملت های مظلوم
 • کمک به غرب شناسی و شرق شناسی
 • انجام مطالعات بین المللی