معاونت بهداشت و درمان

1-کمک در امر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و  پیرا پزشکی برای افراد نیازمند جامعه  هدف .

2- .ایجاد و توسعه مراکز درمانی و بیمارستانی در سطح تهران و استان ها از طریق جذب کمک های مردمی و مشارکت اشخاص و متخصصان ذیربط و اداره آنها .

3- .ارائه خدمات درمانی و توانبخشی برای جامعه   هدف  از طریق درمانگاه های تحت پوشش یا طرف قرارداد و مشارکت دستگاه های ذیربط .

.کمک به تأمین درمان بیماران خاص نظیر مصدومین شیمیایی ، ضایعات نخائی و بهداشت روانی از طریق داخل و خارج از کشور؛

5- .پیگیری مسائل و مشکلات درمانی و بهداشتی جامعه  هدف  از طریق مبادی ذیربط و دستگاه های اجرایی ، دولت و مجلس شورای اسلامی .

6- .قبول هدایا کمکهای مردمی و ملی و مراکز عام المنفعه و هدایت آن در بخش کمکهای درمانی و توانبخشی و سلامت جامعه هدف

7- توسعه حمایت تکمیلی صنعت بیمه در بین جامعه   هدف .