معاونت بسیج توسعه

  • سازماندهی بسیج توسعه در حوزه فرهنگی و قرآنی
  • سازماندهی بسج در حوزه نحبگان
  • ساماندهی بسیج توسعه در حوزه گردشگری
  • سازماندهی بسیج توسعه در حوزه ورزش و سلامت
  • ساماندهی بسیج در حوزه زیر ساخت های توسعه وپیشرفت کشور
  • ساماندهی بسیج توسعه در حوزه کارآفرینی
  • ساماندهی بسیج توسعه در حوزه ارتباطات بین المللی
  • سازماندهی بسیج توسعه در حوزه اجتماعی و انسجام ملی