معاونت امور زیرساخت توسعه

  • کمک توسعه زیرساخت های عمرانی و زیست محیطی،
  • کمک توسعه زیرساخت های اموزش،سلامت،اقتصاد مقاومتی  ، کارآفرینی ، خوداتکائی  و خودکفائی ،
  • کمک به فرایند خصوصی سازی،
  • کمک به توسعه تجارت و صادرات،
  • تحقیقات و پژوهش های مرکزی ،
  • برنامه ریزی توسعه پایدار و متوازن ،
  • انجام مطالعات جهادی در قالب  ،