تشکلات اجرایی مرکز توسعه

 1. معاونت امور زیرساخت توسعه
 2. معاونت بسیج توسعه
 3. معاونت بهداشت و درمان
 4. معاونت توسعه اجتماعی و انسجام ملی
 5. معاونت توسعه ارتباطات بین الملل
 6. معاونت توسعه فرهنگی و هنری و قرآنی
 7. معاونت توسعه کارآفرینان
 8. معاونت توسعه گردشگری
 9. معاونت توسعه نخبگان
 10. معاونت توسعه ورزش و سلامت
 11. معاونت جوانان و بانوان
 12. معاونت دریا و آب و هوا
 13. معاونت عمران و آبادانی و حمل و نقل
 14. معاونت محیط زیست